Użytkownik niezalogowany

W celu korzystania z serwisu w zakresie obligacji skarbowych niezbędne jest posiadanie zawartej z BM PKO Banku Polskiego Umowy o przyjmowanie lub przekazywanie zleceń nabycia i zbycia instrumentów finansowych do innego podmiotu w celu ich wykonania (Umowa PPZ).
Jeśli nie posiadasz Umowy PPZ, należy zawrzeć umowę ramową o współpracy a następnie Umowę PPZ.

 

Logowanie